Ana Sayfa    Hakkımızda    Ürünlerimiz    Kalite Yonetimi    Vıdeo    İletişim Rus   Kaz
     
 
 Hızlı Erişim
Ev tekstili ürünlerimizi izlemek için lütfen yukarıdaki
menüden bir seçim yapınız...


Kategori Seç :
Ürün Seç :
 

 
     
     
 
Untitled Document
  ?zdilekпїЅe ?ki ?d?l BirdenпїЅ
      T?ketici bilincinin geli?mesine katk? sa?lamak amac?yla her y?l T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan verilen T?ketici ?d?lleriпїЅni ?zdilek, 2004 y?l?nda da almaya hak kazanm??t?. ?zdilek Al??veri? Merkezleri t?keticiye sundu?u hizmetler, uygulad??? farkl? sat?? teknikleri ve firma politikas? olarak t?ketici memnuniyetini benimsemesi, al??veri?i g?venilir ve kolay hale getirerek bu ?d?le hak kazand?.

2006/2007 d?neminde ger?ekle?tirilen пїЅT?ketici Memnuniyeti ve E?ilimlerini Belirleme Ara?t?rmalar?n?пїЅ sonucunda ?zdilek, kalitesi,t?ketici haklar?na kar?? duyarl?l???, sosyal sorumluluk anlay???, t?ketici g?z?nde sayg?nl??? ve G?venilirli?i ile T?keticiyle Dost Alt?n ?d?lleri Kapsam?nda пїЅT?KET?C? DOSTU MARKA ?NVANIпїЅnI almaya lay?k g?r?ld?.

T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanl?пїЅ ??n?n T?ketici Memnuniyetini ilke edinen firma ?d?l?ne hak kazanan firmada 4 temel ?zellik aramaktad?r. Bunlar;
1 пїЅ T?ketici memnuniyetini firma politikas? olarak benimsemesi ve buna uygun davranm?? olmas?
2 пїЅ T?keticilere kanunlar ve di?er mevzuatla tan?nan haklardan daha ileri haklar tan?nmas?
3 пїЅ Firman?n t?keticilere y?nelik пїЅT?ketici Dan??ma Masas?пїЅ veya ?cretsiz пїЅDan??ma Hatt?пїЅ kurmu? ve bunlar? fiilen i?letir olmas?
4- Firman?n, t?keticileri bilgilendirici ?al??malar y?r?tm?? olmas?

T?ketici memnuniyetini firma politikas? olarak benimseyen ?zdilek Al??veri? Merkezleri bunu 28.03.1998 tarihinde ISO 9002 Kalite Y?netim Sistemi belgesi ile belgelendirmi?tir. Bu belge ile Al??veri? Merkezlerinde bir ilki ger?ekle?tirmi?tir. ?zdilek, 21.03.2002 tarihinde ISO 9002 Kalite Y?netim Sistemi belgesini ISO 9001 :200 olarak de?i?tirmi? ve yine sekt?r?nde ?nc? bir kurulu? olmaya devam etmi?tir. Kaliteye olan ba?l?l???n bir ba?ka g?stergesi ise 04.04.1997 tarihinde y?r?rl??? giren пїЅKAL?TE POL?T?KASIпїЅ d?r. M??terilere ve ?al??anlara ?zdilekпїЅin verdi?i taahh?tt?r. Bu taahh?t her y?l kontrol edilmektedir.
?zdilek Al??veri? MerkezleriпїЅnde insana ve insan?n geli?tirilmesine ?nem verilerek, kalite bir ya?am tarz? olarak benimsenmi? durumdad?r. T?keticiyi koruman?n en iyi yolu, t?keticiye sahip oldu?u haklar konusunda bilin?lendirmek anlay???yla, пїЅm??teri varsa biz var?zпїЅ d???ncesinden sat?? politikam?z? m??teri tatmini ?zerine kurmaktay?z.


T?ketici memnuniyetinin art?r?lmas? amac? ile m??teri ?artlar? belirlenmi?tir. Bunlar kontrol planlar? ile t?m ilgili birim y?neticilerine aktar?lm??, do?rulama formlar? ile g?nl?k kontroller yap?larak kay?t alt?na al?nmaktad?r.

?zdilek A.V.M., t?keticilerin her t?rl? sorunlar?n? ??zmek i?in t?m ?ubelerinde M??TER? DANI?MANLI?I masalar? kurmu?tur ve bunu fiilen i?letmektedir.
?zdilek Al??veri? Merkezi, m??terilerin bilgilenmesi i?in ?nemli ?abalar sarf etmektedir. T?ketici haklar?n?n yan? s?ra aile hayat?, ki?isel geli?im vb. bir?ok ?cretsiz seminerler, konferanslar verilmi?tir, ve bu konferanslar y?l i?erisinde devam etmektedir.

?zdilek Al??veri? Merkezleri olarak, al??veri? daha kolay ve daha g?venilir hale getirmek i?in ayn? heyecanla ?al??maya ve ?retmeye devam edecektir. Ba?ar?m?z?n arkas?ndaki de?erli m??terilerimize te?ekk?rlerimizle..
 Bizden Haberler
 » ?zdilekпїЅe ?ki ?d?l BirdenпїЅ
 » Ev Tekstili ?r?nlerini Antalya Side’de d?zenlenen g?rkemli defile ile tan?tt?
 Ürünlerimizden

Ozdilek US Summer Yes
 
» Detayları için tıklayınız

 Bizden Haberdar Olun

 

 E-Posta Listesi İletişim


Merkez
Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş.

Almaty,Utegen Batyr 76
Telefon / Faks : +7(727)2770178
E-posta : tamish-almaty@mail.ru

 
     
Ana Sayfa    Hakkımızda    Ürünlerimiz    Kalite Yonetimi    Vıdeo    İletişim                                                                               Tüm Hakları Saklıdır. ©2008 Özdilek Kullanım Şartları