Ana Sayfa    Hakkımızda    Ürünlerimiz    Kalite Yonetimi    Vıdeo    İletişim Rus   Kaz
     
 
 Hızlı Erişim
Ev tekstili ürünlerimizi izlemek için lütfen yukarıdaki
menüden bir seçim yapınız...


Kategori Seç :
Ürün Seç :
 

 
     
     
 
Untitled Document
  Ev Tekstili ?r?nlerini Antalya Side’de d?zenlenen g?rkemli defile ile tan?tt?
      ?ZD?LEK A.?’ in gelenekle?en bayii toplant?lar? bu sene de b?t?n g?rkemiyle 21 – 22 – 23 Mart tarihlerinde “?ZD?LEK 2008 MODA G?NLER? “ ad? alt?nda ANTALYA S?DE SUENO otelde ger?ekle?tirildi. 1500 ki?inin kat?ld??? Bayi Toplant?s? ve Defile Organizasyonunda 80 ki?ilik organizasyon ekibi ?al??t?. Defilede podyuma ??kan mankenler; ?enay AKAY, Tu??e G?DER, Arzu PAVLOVA, Fatma YAMAN, TANYA, TAT?ANA (Rus Gelin), ALONA, Ba?ak AKIN, Nihat ALTINKAYA, Serkan TAN, Ediz MOLLAO?LU, Aybars CURA ve ?ocuk Mankenler.. Atilla SARAL’ ?n sunumunu ile, ?nl? Mankenlerin Podyum da boy g?sterdi?i 2008 ?ZD?LEK Havlu ve Ev Tekstil Kreasyonu Defilesi’nde Nevresim ve pikelerin mankenlerin elbise ?eklinde tan?tmalar? kat?l?mc?lar taraf?ndan b?y?k ilgi g?rd?. Ayr?ca herkesin favori Sanat??s? olan Funda ARAR’ ?n b?y?l? sahnesi e?li?inde, t?m konuklara muhte?em bir Gala ya?at?ld?. 1250 metrekarelik showroom’da, ?zdilek’in 17 b?lge bayisi taraf?ndan, 2008 y?l?n?n yeni ?r?nleri, perakendecilere tan?t?ld? ve sipari?ler al?nd?. 2007 y?l?n?n iyi ge?ti?ini belirten, ?zdilekk A.?. Y?netim Kurulu Ba?kan? H?seyin ?zdilek, 2008 y?l?nda da Y?zde 20’lik bir b?y?me beklediklerini belirtti. ‘?nemli olan ?retti?imiz ?r?n?n nihai t?ketici taraf?ndan be?enilmesi oldu?unu’ s?yleyen, ?zdilek, Organizasyonumuzu her zaman d?zenli tutup, projelerimizi planl? bir ?ekilde haz?rlay?p, ?retim ve pazarlamaya a??rl?k verece?iz, dedi. Ayr?ca Bayiler toplant?s?nda, Perakende Uzman? Ali Ar?t, kat?l?mc?lara Perakende sekt?r?ndeki de?i?imler ve geli?meler hakk?nda ayr?nt?l? bilgiler verdi. 1971 y?l?nda, iki adet dokuma tezgah?, be? personel ve y?ll?k 10 ton havlu ?retim kapasitesiyle havlunun ilk ?retildi?i yer olan Bursa’da yola ??kan ?zdilek, bug?n y?ll?k 10 bin ton havlu ?retim kapasitesi, 40 ton pamuk ipli?i ?retimi ve Al??veri? Merkezleri ile T?rk tekstil ve perakende sekt?rlerinde hizmetine devam ediyor. T?rkiye’deki Pazar pay? %25 d?zeyinde bulunan ?zdilek tesislerinde pamuktan ipli?e, iplikten dokuma ve konfeksiyona kadar tam entegre ?ekilde ?retim yap?l?yor. ?zdilek, havlu ve bornozlar?n kalitesi i?in ?retimin her a?amas?nda ayn? titizli?i g?steriyor. ?plik haline gelecek olan pamu?un se?ilmesiyle ba?layan s?re?, ?zdilek ?plik Fabrikas?’nda devam ediyor. ?zdilek etiketi ta??yan b?t?n havlular, ?zdilek ?plik Fabrikas?’nda ?retilen iplikle dokunuyor ABD, Kanada, Almanya, ?ngiltere, Rusya, T?rk? Cumhuriyetleri, Suudi Arabistan, Yunanistan ve Dubai ba?ta olmak ?zere 20’den fazla ?lkeye ger?ekle?tirdi?i d?? sat?m sonucu 32 milyon USD ?lkemize d?viz kazand?rmaktad?r. 250 milyon USD cirosu ile T?rkiye’de sekt?r?n?n en b?y?k kurulu?udur. ?retim kapasitesi ve kalitesiyle havlu ve bornoz ?retiminde d?nyada ilk 10 i?inde, Avrupa’da ise 4. s?rada yer almaktad?r. ?zdilek, Bursa Havlu ve bornoz ?retim tesisleri, ?neg?l iplik ve emprime (boya bask?) tesisleri, Al??veri? Merkezleri, Hipermarketler ve ma?azalar? ile tekstil ve perakende sekt?rlerinde 4500 ki?iye istihdam sa?lamaktad?r 2006 y?l?nda ?neg?l Organize Sanayi B?lgesi’nde ?retime ba?layan ?zdilek Emprime Boya Bask? tesislerinin ?retim kapasitesi y?ll?k 18 milyon metre. 22 bin metre kapal?, 5 000 metre a??k alana sahip olan tesisler 25 milyon USD’ ye mal olmu?tur. ?retimden paketlemeye kadar entegre tesislerde ?retilen ?zdilek ?r?nleri, nevresim tak?mlar?, uyku setleri, pike ve tak?mlar?, full setler, gen? grubu, yast?k ve yorgandan olu?uyor. ?neg?l Boya Bask? Tesisleri ile birlikte ?zdilek’ in ?retimi toplam 122 000 metrekare kapal? alana ula?m??t?r. ?zdilek, bug?n perakende ve ma?azac?l?k sekt?r?nde, Bursa Yalova Yolu, Bursa Ge?it, Yalova, ?zmir, Kocaeli, Afyonkarahisar Al??veri? Merkezleri, Bursa Kapl?kaya, Ataevler ve ?neg?l Hipermarketleri, Bursa ?ar??, Atak?y Galleria, ?i?li Cevahir, Beylikd?z? Beylicium ve Bodrum Oasis Ma?azalar? ile toplam 90 bin metrekare sat?? alan? ve 1700 personeli ile hizmet vermektedir. ?zdilek, 2003 y?l?nda ?zmir’de be? y?ld?zl?, 219 odal? Crowne Plaza oteli ile turizm sekt?r?nde de hizmetine devam etmektedir. 70 bini a?k?n ?r?n ?e?idinin yer ald??? ?zdilek Al??veri? Merkezleri 7’den 77’ye her ya?ta t?keticiye sesleniyor ve onlara farkl? bir ya?am tarz? sunuyor. ?zdilek; m??terilere hizmet sunarken m??teri memnuniyetine b?y?k ?nem veriyor.Bu nedenle m??terilere zevkli bir ortam yaratarak ?ehir merkezlerine ve ?ehirleraras? kav?ak noktalar?na yak?n konumlarda,do?ayla i? i?e merkezler in?a ediyor. ?zdilek,28 Mart 1998 tarihinde ald??? ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi’yle perakende sekt?r?nde bu belgeye sahip ilk kurulu? oldu.Ayr?ca, 2004 ve 2006 y?llar?nda TC Sanayi ve Ticaret Bakanl??? taraf?ndan T?ketici Memnuniyetini ilke edinen ?irket ?d?l?ne lay?k g?r?ld?.Bu ?d?l,?zdilek al??veri? merkezlerinin t?keticiye sundu?u hizmetler ve farkl? sat?? tekniklerinin bir sonucu olarak al?nd?.?d?l?n kazan?lmas?nda,t?ketici memnuniyetinin ?irket politikas? olarak benimsenmesi,al??veri?in g?venilir ve kolay hale getirilmesi de etkili oldu. T?m ?retim ve sat?? faaliyetlerini m??teri memnuniyeti ?zerine olu?turan ?zdilek; temel olarak ‘M??teri varsa biz var?z’ felsefesini benimsiyor. Stratejisini m??terinin ihtiya?lar?n? tedarik ederken onlarla daima d?r?st,g?vene dayal? ve samimi ili?kiler i?erisinde olmak ?zerine in?a ediyor.?zdilek markas?n?n m??teri odakl? stratejisi,m??teri talep ve beklentilerini iyi bir ileti?im kurarak anlamaya dayan?yor. ?zdilek in marka politikas?n?n unsurlar?ndan biri,m??teri be?eni ve ?ikayetlerini de?erlendirerek h?zl? bir geri d?n?? yapmak,bir di?eri de kalite bilincini yap?lan b?t?n i?lere ta??mak ve buna b?t?n ?al??anlar?n kat?lmas?n? sa?lamak.?zdilek 41 y?ll?k deneyimiyle s?rekli de?i?en ?lke ve d?nya ko?ullar?na uyum sa?lamaya ?zel ?nem veriyor.Ba?ta teknoloji olmak ?zere ilgili t?m alanlarda meydana gelen de?i?iklikleri takip ediyor ve i?letmeye uyarl?yor.Yeni g?r?? ve programlar ?reterek kurumsal geli?imi sa?lamak ve toplumsal geli?ime katk?da bulunmak da ?zdilek’ in marka de?erlerinden.
 Bizden Haberler
 » ?zdilekпїЅe ?ki ?d?l BirdenпїЅ
 » Ev Tekstili ?r?nlerini Antalya Side’de d?zenlenen g?rkemli defile ile tan?tt?
 Ürünlerimizden

Ant
 
» Detayları için tıklayınız

 Bizden Haberdar Olun

 

 E-Posta Listesi İletişim


Merkez
Özdilek Alışveriş Merkezleri ve Tekstil San. A.Ş.

Almaty,Utegen Batyr 76
Telefon / Faks : +7(727)2770178
E-posta : tamish-almaty@mail.ru

 
     
Ana Sayfa    Hakkımızda    Ürünlerimiz    Kalite Yonetimi    Vıdeo    İletişim                                                                               Tüm Hakları Saklıdır. ©2008 Özdilek Kullanım Şartları